Դասարանական աշխատանք

Ածական անուն
Սահմանում. Առարկայի հատկանիշ նշանակող բառը կոչվում է ածական անուն:
Ածականները լինում են պարզ, բարդ, ածանցավոր և բարդածանցավոր:

Սև-պարզ
Կարծր-պարզ
Եռագլուխ-բարդ
Կարմրավուն-ածանցավոր
Կրծքաբաց-բարդածանցավոր
Արծաթե-ածանցավոր
Մոխրագույն-բարդ
Մայրական-ածանցավոր
Ածականները ըստ իմաստի լինում են որակական և հարաբերական: Որակական ածականը ցույց է տալիս առարկայի հատկությունը (մանր խնձոր, նուրբ գործվածք, այրի, կաղ, կույր): Հարաբերական ածականը ցույց է տալիս ինչ-որ մի առարկայի հետ հարաբերությունը, որպես տվյալ առարկայի հատկանիշ (երկաթյա դուռ, ուսումնական ծրագիր, կանացի շարժուձև):

Հարաբերական և որակական ածականների տարբերակումը.
Որակական ածականների մեծ մասը՝ ունի համեմատության աստիճաններ: Ունենում է իր հատկանիշը: 
Օրինակ՝
Մեծ-ավելի մեծ-ամենամեծ
Լայն-նեղ
Բարձր-ցածր

Ունենում է -ություն ածանցով իրեն հարաբերակից վերացական գոյականը:
Օրինակ՝
Ծույլ-ծուլություն
Ուրախ-ուրախություն

Հարաբերական ածականները կարող են արտահայտվել բառակապակցությամբ:
Օրինակ՝
Քարակոփ-քարից կոփված
Ծղոտահյուս-ծղոտից հյուսված

Հարաբերական ածականները կազմվում են -ային, -ական, -յան, -յա, -ե, -եղեն, -ենի ածանցներով:

Advertisements

Թթվածնի անձնագրի կազմումը

Թթվածնի ընդհանուր բնութագրումը
Քիմիական նշանը O
Քիմիական բանաձևը O2
Հարաբերական ատոմային զանգված՝ Ar 16
Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr 32
Իզոտոպները—16O,17O,18O
Իզոտոպները դա նույն ատոմի տարատեսակներ, որոնք ունեն նույն պրոտոնների և էլեկտրոնների քանակ բայց տարբեր նեյտրոնների քանակ։
Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվը 8, պարբերությունը 2, խումբը 6 գլխավոր ենթախումբ
Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը (8p,8n) 8e, )2)6
Վալենտականությունը 2, օքսիդացման աստիճանը 0,-2
Հաշվել մեկ ատոմի զանգվածը 26,56×10-²⁷
Ալոտրոպիան այն երևույթն է, որի ժամանակ նույն տարը բնության մեջ առաջացնում է մի քանի պարզ նյութեր:

Классная работа

1.Вставьте на месте пропусков согласные з/с. 

1) Бесправный, безжизненный, бесчисленный, бесплатный;
2) сбегать, сдать, здравствуй, сделать;
3) здесь, здание, здоровье, разбить;
4) безбрёжзный, беспредельный, бесграничный, бесрадостный.
5)рассечь,  разцвёл, восстать,  сдоровье;
6)беспримерный,   всплеск,  сберечь,  сдание;
7)сбегать,  расщепить,  беспросветный,  сделка.

2. Образец: без плана – бесплановая работа.

Без заботы – беззаботная,
без крыльев – безскрыльная,
без дома – бесдомная,
без края – бескрайная,
без конца – бесконечная,
без руки – бесрукая,
без цели – бесцельная,
без работы – безроботная,
без толка – бестолкая

3. Выделите обращения запятыми.

а) Чем вы, гости, торг ведете?
б) Вчера к нам приехали гости.
в) Анна, никогда об этом не узнает!
г) Спой, дорогая, не стыдись!
д)  Ты не прав, Саша.
е) Сестра, передай мне книги. 

Դասարանական աշխատանք

Ակոս-պարզ
Գրավ-պարզ
Ամրակ-ամուր+ակ-ածանցավոր
Բուհ-բարդ
Արևելք-բարդ ածանցավոր
Մեծ Հայք-բարդ ածանցավոր
Հայաստան-հայ+ա+ստան-ածանցավոր
Գրքույկ-գիր+ք+ույկ-ածանցավոր
Տուն-պարզ
Փոքր-պարզ
Փոքրիկ-ածանցավոր
Հաճույք-ածանցավոր
Թուղթ-պարզ

Թմբկաբերդ

Բերդը գտնվում է երեք բարձրադիր բլուրների վրա և ուներ մոտ 150 մ երկարություն և 30 մ լայնություն` շրջապատված պարիսպներով ու երեք բլրի վրա առանձին կառուցված աշտարակներով։ Պարիսպներն ու աշտարակները կառուցված էին սրբատաշ քարով ու կրով և ունեին մոտ 1,5 մ հաստություն:

Թմբկաբերդն ուներ երեք դուռ՝ հարավային, հյուսիսային և արևելյան։ Առանձին ցածրադիր բլրի վրա պահպանվել են մատուռի հարավային և արևելյան պատերը, որոնց վրա ժամանակին պատկերված են եղել Սուրբ Աստվածածինը, երկու կույսերը և երկու առաքյալները: Հարավային պատի կամարի ներքևի մասում երևում է մի սրբի պատկեր: Հարավային դռան մոտից ստորգետնյա ճանապարհը ժայռի միջով իջնում է դեպի Կուր գետը։ Բլուրներից մեկի առջևում կա 4,5 մ բարձրությամբ կոթող, որի շուրջը առկա են տների ավերակներ։

Այստեղ է գտնվում Թմբուկ (Թմոգվի) գյուղը, որի գերեզմանատանը կան հայերեն արձանագրություններով բազմաթիվ տապանաքարեր ու խաչարձաններ: Խաչքարերից մեկի վրա նշված է ՊԿԶ (1417 թ.)։ Բացի այդ, բերդի մոտակայքում հայտնաբերվել է գերեզմանաթումբ, որը վերագրվում է մթա III-II հազարամյակներին: Ավերակ տների պատեր կան նաև բերդի դիմաց, Կուր գետի աջ ափին: